Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
gebruiker: Tensiz (KVK-nummer 81346638)
opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een
  opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze
  voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor
  de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 3. Offertes
 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders
  aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
  wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
  vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht
  bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal geschieden na onderling overleg.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor
  het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering
  van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het
  recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra
  kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door
  de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid
  voor hem kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn
  overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient
  de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en een termijn te vergunnen van
  minimaal één maand om alsnog te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de
  uitvoeringstermijn.
Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het
  noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en
  in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
  voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig
  mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft,
  zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging
  of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of
  aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.
Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door
de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt gebruiker zich de rechten en
  bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen,
  software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door
  hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter
  kennis van derden gebracht.
 3. Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis
  voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van
  derden wordt gebracht.
Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een
opzegtermijn van tenminste 30 dagen in acht te nemen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
 1. De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  – na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden geven
  gebruiker goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  -indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te
  stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te
  schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht
  van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
Artikel 11. Honorarium
 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is
  overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond
  van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van
  gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan
  afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in
  rekening worden gebracht.
 6. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker
  niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen (in geval van particuliere opdrachtgevers niet eerder dan na drie maanden), indien gebruiker kan
  aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben
  voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.
Artikel 12. Betaling
 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze
  in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe
  een sommatie, dan wel een ingebrekestelling vereist zal zijn; de opdrachtgever is vanaf het moment van
  in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de
  wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de
  vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk
  opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
  verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs
  al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 13. Incassokosten
 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen,
  dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
  – over de eerste € 5.000,00: 15%
  – over het meerdere tot € 10.000,00: 10%
  – over het meerdere tot € 25.000,00: 8%
  – over het meerdere tot € 100.000,00: 5%
  – over het meerdere: 3%
 2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
  komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Uit het enkele feit, dat gebruiker zich verzekert van de
  hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van opdrachtgever tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Ingeval in het kader van incassomaatregelen het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd is deze even eens de in het
  desbetreffende Arrondissement gebruikelijke kosten van een faillissementsaanvrage verschuldigd.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
 1. De resultaten en gebruik van de door gebruiker verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk
  van velerlei factoren, die buiten de invloed van gebruiker vallen. Ofschoon de opdracht door gebruiker
  naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd,
  kan gebruiker geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.
 2. Gebruiker is ten opzichte van zijn opdrachtgevers slechts aansprakelijk voor schade tengevolge van
  ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze vermeden hadden kunnen
  worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van
  gebruiker voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de
  hem voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, bij opdrachten met een langere looptijd
  verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
Artikel 15. Overmacht
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
  jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
  gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te
  komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
  nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door
  overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden
  zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot
  schadevergoeding bestaat.
 4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of
  slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q.
  uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als
  betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel
  geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 16. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de
kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de volgens
de wet bevoegde rechter.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden