In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Welke gegevens gebruiken wij?

Tensiz biedt een breed assortiment van diensten. Dat betekent dat wij van verschillende natuurlijke personen en rechtspersonen informatie aangeleverd krijgen. Deze aanlevering kan via verschillende kanalen geschieden.

Het kan voorkomen dat wij informatie opvragen bij externe partijen. Dit gebeurt enkel en alleen indien u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

We zijn extra voorzichtig als het gaat om gevoelige gegevens, hieronder verstaan wij:

 • Persoonlijke informatie
  BSN Nummer en bankgegevens enz.
 • Uw medische gegevens
 • Financiële informatie – uw inkomen, uw financiële situatie.
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Om als opdrachtnemer de door ons aangeboden diensten zo goed mogelijk uit te voeren is informatie-winning noodzakelijk.

Alle gegevens worden zo gebruikt zodat we kunnen voldoen aan een juiste uitvoering van de door bij ons voorgelegde opdracht. De behandeling geschiedt op behoorlijke, zorgvuldige en vertrouwelijke wijze.

Met wie delen wij uw gegevens?

Om de bij ons uitgezette opdracht op een juiste manier te kunnen vervullen is het in sommige gevallen noodzakelijk om uw persoonsgegevens te delen met andere relevante partijen.

Tensiz verstrekt geen gegevens aan commerciële of goede doelen.

Uw persoonsgegevens zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan voor de dienstverlening waarvoor Tensiz is ingeschakeld.

Veiligheid?

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens. 

De bewaartermijn van uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels, dan houden wij die termijn aan. Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen een jaar uit het bestand verwijderd en vernietigd..

Uw rechten?

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering.

 • Inzien
  U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben.
 • Correctie
  uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • Verwijderen U heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Uiteraard dient Tensiz zich wel te houden aan de wettelijke bewaartermijnen.
Cookies

We maken op onze website geen gebruik van cookies.

Heeft u een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Tensiz via privacy@tensiz.nl

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2021.

Privacy Policy